1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XXXI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035.
  • w sprawie  przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości .
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza.
  • w sprawie rozpatrzenia petycji.
  • w sprawie rozpatrzenia wniosku.

Przedstawiono:

  • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  • Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 

Galeria