Dnia 13 października 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.
  • w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na partycypację w kosztach realizacji zadania pn.” Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1847B (Goniądz-Downary)”.
  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2023.
  • zmiany uchwały Nr XLI/257/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Goniądz.
  • w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Goniądz.
  • w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Goniądza.
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
  • w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.

 

 

Galeria