Dnia 10 sierpnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XLV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady  Miejskiej w Goniądzu, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022-2035.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XL/242/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej nr 1848 B i 1417 B od miejscowości Piwowary, przez miejscowość Kosiorki do miejscowości Hornostaje.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/251/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do budowy drogi powiatowej nr 1417 B na odcinku Goniądz – Doły.
 • w sprawie  uchylenia uchwały Nr XLI/252/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1849B w miejscowości Klewianka, gmina Goniądz.
 • w sprawie  uchylenia uchwały Nr XLI/253/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1799 B w miejscowości Płochowo, gmina Goniądz.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Goniądz.
 • w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Goniądzu.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz.
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Goniądz na rok szkolny 2022/2023.
 • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Goniądz.
 • w sprawie wyrażenia  zgody Miejskiemu Ośrodkowi Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu  na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego z siedzibą w Osowcu – Twierdzy w drodze darowizny nieruchomości położonej w Goniądzu, stanowiącej własność Gminy Goniądz.

 

Galeria