1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

XL Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 9 lutego 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XL Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na partycypację w kosztach realizacji zadania pn.” Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2621 B ulica Kościuszki z drogą gminną ulica Ogrodowa w miejscowości Goniądz”.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej nr 1848 B i 1417 B  od miejscowości Piwowary, przez miejscowość Kosiorki do miejscowości Hornostaje.
 • w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu.
 • w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego o zmianę urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości z "Downary Plac" (część miejscowości) na "Downary-Plac" (wieś).
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii , w tym trybu konsultacji.
 • w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2022 rok.
 • w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Goniądzu na 2022 rok.

Przyjęto stanowisko w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

 

Galeria