1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

XIX Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 11 marca 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą.

Przedstawiono sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 marca 2008r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Galeria