• 5 kwietnia 2020
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

XIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 13 grudnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 • w sprawie w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 • w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 • w sprawie ustalenia dopłaty do 1m3 zbiorowego odprowadzenia ścieków z gospodarstw domowych.
 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz.
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 • w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
 • w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe.
 • w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Po obradach wszyscy uczestniczący złożyli sobie życzenia oraz podzielili się opłatkiem w związku z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Link do transmisji z obrad sesji: https://www.youtube.com/watch?v=xDjL1dBJxzA

Galeria