• 6 czerwca 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Wytyczne z odpadami skażonymi koronawirusem

Burmistrz Goniądza, w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19 oraz wywołanych z nim sytuacji kryzysowych,  informuje, że zostały opublikowane wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę w czasie trwania pandemii/epidemii. Treść wytycznych dostępna jest na: https://www.gov.pl/web/klimat/jak-postepowac-z-odpadami-w-czasie-epidemii-koronawirusa.

Na podstawie ww. wytycznych zaleca się, aby:

a) osoby zdrowe objęte kwarantanną i osoby stosujące środki zapobiegawcze w celu minimalizacji zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa:

- odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne bioodpady, odpady  zmieszane),

- maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony indywidualnej stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

b) osoby przebywające w izolacji, a także osoby przebywające w obiektach /na obszarze kwarantanny zbiorowej, która obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju:

- odpady przed przekazaniem do odbioru –  na 72 godziny przed odbiorem – należy umieścić w worku i szczelnie zamknąć, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym,

- worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać,

- osoba przebywająca w izolacji zawiązuje worek, i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji, wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa,

- osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada wystawiony worek do drugiego worka, zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem, umieszcza datę oraz godzinę zamknięcia. Zaleca się także, by worki pochodzące od osób przebywających w izolacji były oznakowane literą C lub miały inny kolor niż używane w gospodarstwach domowych,

- worek z odpadami należy przenieść do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady (w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego),

- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem, przenoszeniem odpadów używać rękawic ochronnych, myć i lub dezynfekować ręce,

- odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i inne) powinny być pozostawione w domu, w czasie izolacji i przekazane do systemu odbioru odpadów po zakończeniu terminu izolacji.