1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Wyniki IV naboru OZE

    W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o granty OZE, złożonych przez mieszkańców gminy Goniądz w IV naborze wniosków o grant, prowadzonym w ramach dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, ogłoszonym  Zarządzeniem  nr 35/2023 Burmistrza Goniądza z dnia 12 kwietnia 2023 r., prezentujemy poniżej listę zakwalifikowanych do udziału w projekcie mieszkańców naszej gminy.

Wyniki IV naboru granty OZE.pdf

Zgodnie z zapisami rozdziału 7 Regulaminu udzielania dofinansowania, Gmina po poinformowaniu Grantobiorców o przyznaniu grantu wezwie ich do podpisania umowy o powierzeniu grantu (wzór umowy poniżej) w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Brak podpisania umowy przez Grantobiorcę umowy o powierzenie grantu w wskazanym terminie powoduje wykluczenie Grantobiorcy z projektu.

Z uwagi na procedury realizacji jakie powinni stosować Grantobiorcy, należy dokładnie zapoznać się załącznikami w szczególności ze wzorem umowy o powierzenie grantu oraz minimalnymi parametrami technicznymi mikroinstalacji OZE wraz z listą kosztów kwalifikowanych.

Niedotrzymanie procedury realizacji opisanej w w/w dokumentach skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

Zał nr 2 do Regulaminu Minimalne parametry instalacji.pdf

Zał nr 4 do Regulaminu Umowa o powierzenie grantu.pdf