1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Wyniki II naboru grantów OZE

Szanowni Państwo!

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o granty OZE, złożonych przez mieszkańców gminy Goniądz w II naborze wniosków o grant, prowadzonym w ramach dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, ogłoszonego Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Goniądza z dnia 15 grudnia 2021 r., prezentujemy poniżej listę zakwalifikowanych do udziału w projekcie mieszkańców naszej gminy.

Lista grantobiorców - II nabór.pdf

Zgodnie z zapisami rozdziału 7 Regulaminu udzielania dofinansowania, Gmina po poinformowaniu Grantobiorców o przyznaniu grantu wezwie ich do podpisania umowy o powierzeniu grantu (wzór umowy poniżej) w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Brak podpisania umowy przez Grantobiorcę umowy o powierzenie grantu w wskazanym terminie powoduje wykluczenie Grantobiorcy z projektu.

Z uwagi na procedury realizacji jakie powinni stosować Grantobiorcy, należy dokładnie zapoznać się załącznikami tj. regulaminem udzielania dofinansowania, wzorem umowy o powierzenie grantu oraz minimalnymi parametrami technicznymi mikroinstalacji OZE wraz z listą kosztów kwalifikowanych

Niedotrzymanie procedury realizacji opisanej w w/w dokumentach skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

Załączniki:

1. Regulamin GRANTY GMINA GONIĄDZ.pdf
2. Umowa o powierzenie grantu.pdf
3. Minimalne parametry instalacji.pdf