1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Wyniki I naboru grantów OZE

Szanowni Państwo!

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o granty OZE, złożonych przez mieszkańców gminy Goniądz w naborze wniosków o grant, prowadzonym w ramach dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 2014-2020, ogłoszonego Zarządzeniem nr 88/2021 Burmistrza Goniądza z dnia 10 września 2021 r., prezentujemy poniżej listę zakwalifikowanych do udziału w projekcie mieszkańców naszej gminy.

Lista grantobiorców - I nabór.pdf

Zgodnie z zapisami rozdziału 7 Regulaminu udzielania dofinansowania, Gmina po poinformowaniu Grantobiorców o przyznaniu grantu wezwie ich do podpisania umowy o powierzeniu grantu (wzór umowy poniżej) w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. Brak podpisania umowy przez Grantobiorcę umowy o powierzenie grantu w wskazanym terminie powoduje wykluczenie Grantobiorcy z projektu.

Z uwagi na procedury realizacji jakie powinni stosować Grantobiorcy, należy dokładnie zapoznać się załącznikami tj. regulaminem udzielania dofinansowania, wzorem umowy o powierzenie grantu oraz minimalnymi parametrami technicznymi mikroinstalacji OZE wraz z listą kosztów kwalifikowanych

Niedotrzymanie procedury realizacji opisanej w w/w dokumentach skutkować będzie rozwiązaniem umowy.

Jednocześnie informujemy, iż w wyniku przedmiotowego naboru, do udziału w projekcie zakwalifikowano 37 Grantobiorców (33 instalacje fotowoltaiczne i 4 instalacje solarne). W związku z faktem, iż w realizowanym projekcie zakładanym wskaźnikiem jest budowa 63 instalacji fotowoltaicznych oraz 8 instalacji kolektorów słonecznych, uprzejmie informujemy, iż planowany jest kolejny nabór wniosków o granty, o czym będziemy informować na bieżąco.

Załączniki:
1.
Regulamin GRANTY GMINA GONIĄDZ.pdf
2. Umowa o powierzenie grantu.pdf
3. Minimalne parametry instalacji.pdf