1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – nabór wniosków o granty

Burmistrz Goniądza zaprasza do udziału w projekcie pn. ”Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”,
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU,
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia,
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Z pomocy mogą skorzystać mieszkańcy gmin, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Goniądz na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane PPGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Kryteria udziału w projekcie:

- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował kiedyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
- dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Składanie wniosków:

Wypełnione Oświadczenia dot. udziału w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz informacją o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu można składać w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, pokój nr 7, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530  do dnia 27 października 2021 r.

Więcej informacji pod nr tel. 85 738 00 43 wew. 16 lub na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wnioski oraz pozostałe wymagane dokumenty w wersji papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, pokój nr 7.

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego;
Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność;
W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna.

Uwaga!

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu, dostępnym poniżej.
Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!
Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.
Oświadczenia złożone po terminie 27 października 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki (wersje edytowalne do pobrania):

Wstępne-oświadczenie.doc
Zał. 1 A - Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego.doc
Zał. 1 B - Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu.doc (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)
Regulamin konkursu – Regulamin_Konkursu_Grantowego_wersja na dzień 14-10-2021.pdf
Pytania i odpowiedzi – Pytania i odpowiedzi do programu Granty PPGR.pdf