1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

System gospodarki odpadami

INFORMACJA

     Burmistrz Goniądza informuje, że wraz ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) i koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goniądz, zaistniała konieczność dostosowania uchwał Rady Miejskiej w Goniądzu do wymagań ustawy i cen odbioru odpadów komunalnych.

    Postępowanie przetargowe na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Goniądz oparto na następujących danych:

Powierzchnia Gminy Goniądz wynosi 37 668 ha.

Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy wynosi 4919 (stan na dzień 30.06.2019 r.):

Liczba osób zamieszkujących:

a) na terenie miasta Goniądza:

    – w zabudowie wielorodzinnej (spółdzielnia mieszkaniowa) – ok. 269 osób,
    – w zabudowie wielorodzinnej (małe wspólnoty mieszkaniowe) – ok. 158 osób,
    – w zabudowie jednorodzinnej – ok. 900 osób,

b) na terenie gminy Goniądz:

    – w zabudowie wielorodzinnej – ok. 138 osób,
    – w zabudowie jednorodzinnej – ok. 2162 osób.

c) liczba gospodarstw domowych w 2019 r.:

    – jednoosobowych – 348,
    – dwuosobowych – 351,
    – trzyosobowych – 218,
    – czteroosobowych – 137,
    – pięcio- i więcej osobowych – 217.

Liczba budynków jednorodzinnych – ok.1200,
Liczba budynków wielorodzinnych – 19,
Liczba domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – ok. 40,
Liczba rodzinnych ogrodów działkowych – 1 (ok. 55 działek),
Liczba gospodarstw domowych na terenie miasta Goniądza – ok. 590,
Liczba gospodarstw domowych na terenie gminy Goniądz – ok. 828.

            Gmina Goniądz obsługuje także miejscowość Grzędy, do której dojazd istnieje jedynie od strony gminy Rajgród. Koszt transportu odpadów komunalnych z tej nieruchomości wpływa także na koszt odbioru odpadów komunalnych.

     W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, letniskowych oraz rodzinnego ogrodu działkowego z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i transportu odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych wybrano ofertę firmy KOMA EŁK Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19C, 19-300 Ełk.

Roczny całkowity koszt przedłożonej oferty to 492 000 zł brutto. Jednakże Gmina Goniądz rozliczać się będzie z firmą KOMA na podstawie rzeczywistej liczby odebranych odpadów wyrażonych w tonach.

     Firma KOMA EŁK Sp. z o.o. w Ełku:

– sporządzi harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, które dostępne są na stronie internetowej www.goniadz.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu i poszczególnych Sołectw,
– dostarczy nieodpłatnie mieszkańcom deklarującym selektywną zbiórkę odpadów worki do segregacji odpadów komunalnych przeznaczone na plastik, metale i odpady wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach) – koloru żółtego, papier – koloru niebieskiego, szkło – koloru zielonego, popiół i inne stałe produkty spalania pochodzące z procesów termicznych wykorzystywanych do ogrzewania budynków mieszkalnych – koloru szarego oraz bioodpady, w tym odpady zielone –  koloru brązowego.
– na prośbę właścicieli/ zarządców nieruchomości dostarczy (w postaci dzierżawy lub wykupu na własność) pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych za dodatkową opłatą ponoszoną przez właścicieli/zarządców nieruchomości.

     Wpływ na wielkość opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych ma także zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych podyktowane ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

     Burmistrz Goniądza dokonał analizy ilości odbieranych odpadów z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2015 – 2019. Na tej podstawie ustalono prognozowaną ilość i morfologię odpadów przewidzianych do odbioru w 2020 r. Biorąc pod uwagę kalkulację kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych przedłożoną przez BIOM Sp. z o.o. w Dolistowie Starym wyliczono kwotę konieczną do pokrycia kosztów zagospodarowania prognozowanej ilości odpadów na poziomie 430 255,17 zł brutto.

 

Ilość odpadów odebranych z terenu miasta i gminy Goniądz w latach 2015 – 2019 oraz prognozowana do odbioru ilość odpadów komunalnych w roku 2020.

Nazwa odpadu

Ilość odebranych odpadów w 2015 roku (Mg)

Ilość odebranych odpadów w 2016 roku (Mg)

Ilość odebranych odpadów w 2017 roku (Mg)

Ilość odebranych odpadów w 2018 roku (Mg)

Ilość odebranych odpadów w 2019 roku (Mg)

Ilość prognozowana na 2020 rok (Mg)

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

751,400

665,980

923,629

780,150

599,060

858,17

Papier i tektura

7,500

6,000

2,450

2,430

6,840

2,67

Tworzywa sztuczne

25,600

29,460

26,442

39,230

74,52

43,153

Szkło

19,200

37,980

30,380

32,700

37,280

35,97

Metale

0,600

1,270

0,830

-

-

-

Odpady wielkogabarytowe

17,800

32,460

43,920

20,760

62,780

22,84

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

3,700

1,600

4,260

9,740

18,140

10,71

Popiół z domowych palenisk

-

-

-

117,460

140,560

129,21

Inne materiały ceramiczne i elementy wyposażenia

-

-

-

0,200

-

0,22

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

-

-

30,940

48,000

63,920

57,6

Kuchenne odpady ulegające biodegradacji

-

-

-

0,940

4,120

1,034

Opakowania ze szkła

-

-

-

0,970

10,520

1,067

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

-

-

37,960

-

-

-

 

Gmina Goniądz winna zabezpieczyć środki finansowe w roku 2020 na pokrycie kosztów odbioru, zagospodarowania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej (w tym wynagrodzenie pracownika, koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Łazach) w wysokości łącznej 993 601,17 zł brutto.

     Od 2020 roku właściciele nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują w kompostowniku przydomowym bioodpady, w tym opady zielone mogą skorzystać ze zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości miesięcznie 0,50 zł od gospodarstwa jednoosobowego, 1,00 zł od gospodarstwa dwuosobowego, 1,50 zł od gospodarstwa trzyosobowego, 2,00 zł od gospodarstwa czteroosobowego, 2,50 zł od gospodarstwa pięcioosobowego i większego w stosunku do stawki opłaty ustalonej uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Goniądz.

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH odbywać się będzie z następującą częstotliwością:

a) odpady zmieszane (niesegregowane) oraz pozostałe po segregacji odbierane będą z:

– miasta Goniądza (spółdzielnia mieszkaniowa) 1 raz w tygodniu,
– gmina Goniądz (wspólnota mieszkaniowa Osowiec – Twierdza) 2 razy w miesiącu,
– na terenie miasta i gminy Goniądz częstotliwość wywozu – stosownie do potrzeb, 1 raz na 2 tygodnie.
– teren nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku 2 razy w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad.
– teren rodzinnego ogrodu działkowego znajdujący się na terenie miasta Goniądz 1 raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień oraz 2 razy w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.

b) odpady segregowane

* tworzyw sztucznych typu PET, typu plastik  przemysłowo – gospodarczy, metali i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych odbierane będą z:

–  terenu zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądz”) 2 razy w miesiącu,
– terenu zabudowy wielorodzinnej (Wspólnota Mieszkaniowa w Osowcu - Twierdzy – bloki) 1 raz w miesiącu,
– terenu zabudowy jednorodzinnej (miasto i gmina) 1 raz w miesiącu,
– teren nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – 1 raz w miesiącu,
– teren rodzinnego ogrodu działkowego znajdujący się na terenie miasta Goniądz 1 raz w miesiącu.

* papier i makulatura odbierane będą z:

–  terenu zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądzu”) 2 razy w miesiącu,
– terenu zabudowy wielorodzinnej (Wspólnota Mieszkaniowa w Osowcu-Twierdzy – bloki) 1 raz w miesiącu,
– terenu zabudowy jednorodzinnej (miasto i gmina) 1 raz na 2 miesiące,
– teren nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – 1 raz w miesiącu,
– teren rodzinnego ogrodu działkowego znajdujący się na terenie miasta Goniądz 1 raz w miesiącu.

* szkło kolorowe i bezbarwne odbierane będą z:

–  terenu zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądzu”) 1 raz w miesiącu,
– terenu zabudowy wielorodzinnej (Wspólnota Mieszkaniowa w Osowcu-Twierdzy – bloki) 1 raz w miesiącu,
– terenu zabudowy jednorodzinnej (miasto i gmina) 1 raz na 2 miesiące
– teren nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – 1 raz w miesiącu
– teren rodzinnego ogrodu działkowego znajdujący się na terenie miasta Goniądz 1 raz w miesiącu.

* bioodpady, w tym odpady zielone odbierane będą z:

–  terenu zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądz”) 1 raz w tygodniu,
– terenu zabudowy wielorodzinnej (Wspólnota Mieszkaniowa w Osowcu – Twierdzy – bloki) 2 razy w miesiącu,
– teren zabudowy jednorodzinnej 2 razy w miesiącu na terenie miasta i gminy Goniądz
– teren nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku 2 razy w miesiącu w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad.
– teren rodzinnego ogrodu działkowego znajdujący się na terenie miasta Goniądz 1 raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad, grudzień oraz 2 razy w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień.

* popiół i innych odpadów pochodzących ze spalania paliw stałych odbierane będą z:

–  terenu zabudowy wielorodzinnej (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadbiebrzańskie Wzgórza w Goniądz”) 1 raz w miesiącu (październik – maj)
– terenu zabudowy jednorodzinnej 1 raz w miesiącach (październik – maj).

* odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy jednorodzinnej 2 razy w roku (wg harmonogramu: kwiecień i październik) wystawionych przed posesję.

 

Selektywnie zbierane odpady można poza terminami wskazanymi w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, dostarczać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a zużyte lub przeterminowane leki można dostarczyć do pojemnika znajdującego się w APTECE DLA KAŻDEGO w Goniądzu, Plac 11 Listopada 14.    

            Biorąc pod uwagę zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, koszty odbioru i transportu, koszty zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej i utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łazach – Rada Miejska w Goniądzu uchwałą Nr XIV/86/19 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, ustaliła miesięczną stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnym w od gospodarstwa domowego. Zgodnie z ww. cytowaną uchwałą od dnia 1 stycznia 2020 r. należy uiszczać opłatę w wysokości:

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

Stawka opłaty za 1 miesiąc (w zł)

Selektywnie zbierane odpady

1

26,00

2

56,00

3

80,00

4

94,00

5 i więcej osób

94,00

 

     W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma KOMA EŁK Sp. z o.o. przyjmie jako odpadu niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi Burmistrza Goniądza oraz właściciela nieruchomości. W takim przypadku właścicielowi nieruchomości zostanie naliczona stawka w wysokości trzykrotności opłaty podstawowej i wyniesie:

Liczba osób
w gospodarstwie domowym

Stawka opłaty za 1 miesiąc (w zł)

Brak selekcji odpadów

1

78,00

2

168,00

3

240,00

4

282,00

5 i więcej osób

282,00