Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego dla strażaków OSP.

 Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego opublikowany w Dzienniku Ustaw zawiera podstawowe informacje dotyczące danych osobowych oraz określa załączniki,
które potwierdzają bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych:

  • od 1 stycznia 2022 r. jest dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną,
  • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. jest to dokumentacja PSP lub pisemne oświadczenie trzech świadków,
  • udział w akcjach ratowniczych prowadzonych do 31 grudnia 2011 r. potwierdzany jest przez pisemne oświadczenie trzech świadków.

 Przynajmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, kiedy wnioskodawca brał udział w działaniach ratowniczych. Oświadczenia podlegają weryfikacji przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pod względem jego wiarygodności, a następnie są przekazywane do zatwierdzenia właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej.

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą potwierdzali wiarygodność danych zawartych w załącznikach do wniosku.

 Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami komendant powiatowy (miejski) PSP właściwy dla siedziby OSP strażaka ratownika OSP w formie decyzji przyznaje świadczenie ratownicze. Niekompletny wniosek pozostaje bez rozpoznania. Postępowanie o przyznanie świadczenia ratowniczego kończy się nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia. Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie
do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Prawo do świadczenia ratowniczego w wysokości 200,00 zł z tytułu wysługi lat przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach
lub akcjach   ratowniczych w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat i osiągnął 65 rok życia,   przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat i ma co najmniej 60 lat.

Przez czynne  uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział przynajmniej
raz w roku w  działaniach lub akcjach ratowniczych.

Świadczenie ustala się na wniosek strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela  ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego. Przy naliczaniu okresu czynnego  uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. Kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej  waloryzacji od dnia 1 marca.

Publikujemy link do przedmiotowego rozporządzenia i  wzór wniosku o ustalenie prawa do rekompensaty dla strażaków OSP: https://samorzad.pap.pl/sites/default/files/2022-02/D2022000031601.pdf

Załączniki:
1.
Wniosek o świadczenie ratownicze
2. Instrukcja pomocnicza dla członków OSP
3. Wzór oświadczenia świadka - załącznik do instrukcji
4. Rozporządzenie_MSWiA_w_sprawie_wniosku_o_przyznanie_świadczenia_ratowniczego