1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio – i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego

Szanowni Państwo,

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego realizuje zadanie publiczne pt. ,,Stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio – i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego”. Zadanie współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dla prawidłowej realizacji zadania potrzebujemy pomocy z Państwa strony. W ramach zadania na wstępie planuje się m.in. przeprowadzenie badań ankietowych, których celem jest identyfikacja potrzeb, zasobów i barier Realizatorów projektów ukierunkowanych na stworzenia efektywnego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, repatriantów oraz obywateli Ukrainy przebywających w Polsce (m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych) w celu profesjonalnej realizacji zadania i osiągnięcia zakładanych rezultatów.
Bardzo prosimy o włączenie się w szczytny cel i wypełnienie ankiet oraz udostępnienie ich na stronach internetowych.
Badania mają charakter anonimowy.

I etap badań ankietowych będzie prowadzony w okresie 15.07.2023 r.- 31.07.2023 r.
Badanie skierowane jest do czterech grup respondentów:

I. Przedstawicieli organizacji działających w obszarze włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.
Do tej grupy respondentów należy włączyć:
● kierownictwo OPS i PCPR, pracowników socjalnych, asystentów rodziny,
● kierownictwo DPS, WTZ, ZAZ,
● kierownictwo i pracownicy CUS,
● kierownictwo PUP, doradców zawodowych, pośredników pracy
● przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na rzecz integracji społecznej,
● przedstawicieli spółdzielni socjalnych i podmiotów ekonomii społecznej,
● przedsiębiorców zatrudniających/ zainteresowanych zatrudnieniem obywateli Ukrainy,
● przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania,
● członkinie i członków Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych,
● dyrektorów i wicedyrektorów szkół, przedszkoli, żłobków, świetlic oraz nauczycieli zaangażowanych w integrację społeczną i edukacyjną dzieci i młodzież z Ukrainy,
● przedstawicieli instytucji kultury i bibliotek gminnych/ miejskich,
● przedstawicieli organizacji i klubów sportowych,
● przedstawicieli zakładów opieki zdrowotnej,
● przedstawicieli Kościołów i związków wyznaniowych.
W przypadku gmin wiejskich należy zbadać przedstawicieli (wszystkich kierowników i wszystkich lub minimum 5 pracowników losowo dobranych) wszystkich wyżej wymienionych instytucji, które działają na terenie gminy.
W przypadku gmin wiejsko-miejskich i miejskich należy zbadać o celowy, losowy dobór próby oraz przebadanie respondentów z każdej wymienionej wyżej instytucji (wszystkich kierowników oraz losowo dobranych minimum 5 pracowników/przedstawicieli każdej instytucji).
Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/A1N/instytucje-organizacje

II. Rodzin - obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.
Badaniami ankietowymi należy objąć wszystkich obywateli Ukrainy powyżej 16 roku życia, którzy mają skorzystać z usług zaplanowanych w projekcie lub minimum 30 osób.
Należy zadbać o dobór próby w której znajdą się: (1) młodzież, (2) rodziny z dziećmi, (3) osoby samotne, (4) seniorzy.
Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/obywatele-Ukrainy (w języku polskim)

III. Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, działających w obszarze włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.
Do tej grupy respondentów należy włączyć:
● wójta/ burmistrza/ prezydenta i ich zastępców
● radnych gminnych/ miejskich, członkowie rad dzielnic
● sołtysów
● przedstawicieli wydziałów oświaty
● przedstawicieli urzędów stanu cywilnego
● przedstawicieli wydziałów gminnych/ miejskich, zajmujących się programami społecznymi, mieszkaniowymi itp.
Należy zbadać wszystkich wskazanych przedstawicieli JST (wójt/burmistrz/prezydent, rada, sołtysi) i kierownictwo oraz wszystkich lub minimum 5 pracowników poszczególnych wydziałów (losowo dobranych).
Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/przedstawiciele-JST

IV. Przedstawicieli społeczności lokalnej, w której podejmowane są działania na rzecz włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.
Badaniami ankietowymi należy objąć minimum 300 przedstawicieli lokalnej społeczności powyżej 18 roku życia. Należy zadbać o losowy dobór próby - różnorodność pod względem płci, wykształcenia, status na rynku pracy.
W grupie powinno się znaleźć minimum:
● wiek produkcyjny mobilny (18- 44 lat) - 100 osób
● wiek produkcyjny niemobilny (45-59 lat) - 100 osób
● wiek poprodukcyjny (60 lat i więcej lat) - 100 osób
Link do ankiety: https://www.survio.com/survey/d/mieszkancy-gminy
 

W załączeniu pismo Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego p. Anny Porębskiej: Pismo.pdf

Zadanie publiczne pt. ,,Stworzenie efektywnego, kompleksowego systemu średnio – i długoterminowej pomocy na terenie Powiatu Monieckiego” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.