1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 milion złotych dla Gminy Goniądz!

    Tuż przed nadchodzącymi świętami Wielkanocnymi dotarła do nas kolejna dobra wiadomość. Zgodnie z oficjalną informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Gmina Goniądz otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (tzw. RFIL) kwotę jednego miliona złotych. Głównym celem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju.

W ramach drugiego naboru wniosków RFIL w grudniu ubiegłego roku, gmina Goniądz złożyła trzy propozycje zadań inwestycyjnych. Pozytywna ocenę i dofinansowanie uzyskał wniosek dotyczący projektu pn: Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie Goniądz. W ramach planowanej na rok 2022 inwestycji przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych (PV) na 15 budynkach użyteczności publicznej w gminie, takich jak: oczyszczalnia ścieków, stacje uzdatniania wody na terenie wiejskim i w mieście, świetlice wiejskie. Odpowiedni dobór mocy instalacji pozwoli na optymalizację wydatków związanych z poborem energii w ww. budynkach, zwiększając przy tym udział energii z OZE w gminie. Montaż instalacji PV przyniesie poprawę efektywności energetycznej budynków i obiektów oraz redukcję emisji CO2 i pyłów do atmosfery. Efektem będą realne oszczędności energii nieodnawialnej i niższe bieżące koszty utrzymania. Projekt przyczyni się też do poprawy warunków życia lokalnej społeczności  (lepsza jakość powietrza). Inwestycja pozwoli na synergię trzech efektów: ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Spodziewany efekt planowanej inwestycji to zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną o minimum 30 %. Planowana inwestycja ma też potencjalny pozytywny wpływ na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych: w przypadku dużej awarii lub kataklizmu i spowodowanych tym problemów z ciągłością pracy dostawców energii czynnej, instalacje PV stanowić będą istotny sposób na dywersyfikację źródeł energii, pozwalając na zmianę energii słonecznej (zmiennej) na prąd stały. Pozyskana kwota zapewni 50 % dofinansowania planowanej inwestycji.

W drugim naborze wniosków wsparcie finansowe w naszym województwie otrzymało 65 przedsięwzięć na łączną kwotę ponad 75 mln zł. Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie 3 wnioski na nie więcej niż 3 inwestycje. Poza Gminą Goniądz, w gronie jednostek z naszego powiatu, które także pozyskały środki w ramach tego naboru znalazły się: gmina Mońki z projektem dot. modernizacji sieci kanalizacji deszczowej, gmina Jasionówka, która planuje rozbudowę systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków, gmina Trzcianne z projektem budowy świetlicy wiejskiej, a także powiat moniecki, który otrzymane środki przeznaczy na termomodernizację budynków SPZOZ w Mońkach.

Szczegółowe informacje i lista jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały wsparcie w ramach drugiego naboru RFIL znajdują się na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/ponad-75-mln-zl-dla-podlaskich-samorzadow-z-rzadowego-funduszu-inwestycji-lokalnych

Logo rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych