1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Goniądz - spotkanie z mieszkańcami

    

    Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu była miejscem spotkania konsultacyjno – informacyjnego Burmistrza Goniądza z mieszkańcami. Spotkanie, które odbyło się 6 lipca 2022 r. zorganizowano w związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030.

    Zebranych na spotkaniu mieszkańców powitał Burmistrz Goniądza, pan Grzegorz Andrzej Dudkiewicz. Współprowadzącym spotkanie był pan  Andrzej Jurkiewicz – właściciel Firmy Szkoleniowo-Usługowej Andrea Consulting, który jako ekspercki podmiot zewnętrzny bierze udział w pracach nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy.

    Na początku spotkania, około dwudziestu zgromadzonych osób miało okazję poznać wyniki lutowych badań ankietowych. Badania miały na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców na temat aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, mocnych i słabych stron Gminy Goniądz, szans oraz zagrożeń związanych z jej rozwojem. Badania te przeprowadzono w okresie od 11 do 24 lutego 2022 r. w formie tradycyjnej - papierowej oraz on-line. Mieszkańcy mieli możliwość oceny bieżącej sytuacji w naszej gminie m. in. w zakresie infrastruktury, środowiska i przestrzeni publicznej, edukacji, kultury, ale także wskazać ich zdaniem najpilniejsze aspekty do poprawy w najbliższym czasie, słabe i mocne strony gminy. Wyniki badań ankietowych będą teraz podstawą do opracowania Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy.

    W dalszej części spotkania, Burmistrz Goniądza zaprezentował gminne zamierzenia inwestycyjne zarówno te w bliższej, jak i dalszej perspektywie. Poruszono kwestie infrastruktury wodno-ściekowej, drogowej, dostępu do usług edukacyjnych i społecznych. Obecny na spotkaniu p. Andrzej Jurkiewicz omawiał kwestie związane z szeroko pojętą polityką energetyczną. Przedstawił też główne osie priorytetowe, które zawarte będą w opracowywanym dokumencie – Strategii Rozwoju Gminy. Końcowym, ale  też najważniejszym etapem wspólnego spotkania była debata nad przedstawionymi planami oraz możliwość zgłaszania wniosków i postulatów ze strony obecnych mieszkańców.  Wśród kwestii poruszanych przez zebranych, na pierwszy plan wysunęło się zagadnienie związane z dostępnością komunikacyjną gminy, a także problem opieki nad osobami w podeszłym wieku.

    Niezwykle cieszy udział mieszkańców naszej gminy i ich aktywne uczestnictwo w pracach nad tworzeniem tak istotnego dokumentu programowego na poziomie lokalnym, za co należą się im podziękowania.