W odpowiedzi na ogłoszenie z września 2022 roku Ministra Cyfryzacji o konkursie  na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów, Gmina Goniądz złożyła 3 wnioski na doposażenie w laptopy trzech istniejących na terenie Gminy Klubów Senior+.

    Wszystkie 3 złożone wnioski uzyskały pozytywna ocenę formalną i merytoryczną. Zgodnie z listą rankingową z dnia 7 grudnia otrzymały maksymalne możliwe dofinansowanie w kwocie 20 000 zł na każdy klub. Projekty dotyczące doposażenia Klubu Senior+ w Klewiance, Białosukni i Osowcu zajęły zgodnie z ogólnopolską listą rankingową odpowiednio miejsca: 81, 82 i 83 – wśród 265 projektów ogółem, które otrzymały wsparcie z Ministerstwa.

    W dniach 20-23 grudnia 2022 roku Burmistrz Goniądza Grzegorz Andrzej Dudkiewicz, przy kontrasygnacie Skarbnika Miejskiego Jolanty Gorzoch, podpisali 3 umowy o dotacje celowe z Ministrem Cyfryzacji na doposażenie Klubów Senior+. Na realizację 3 projektów Gmina otrzymała łącznie dotację w wysokości 60 000 zł.

    28 grudnia w trybie zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca, Firma Handlowa E-Merlin z Sanoka, z którym została podpisana umowa na zakup i dostawę 15 laptopów Lenovo IdeaPad Gaming 3-15 o wartości 52 485,00 zł.

 

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministra Cyfryzacji.

Galeria