Obwieszczenie Burmistrza Goniądza
o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goniądz na lata 2023-2030

    Działając zgodnie z treścią oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Goniądza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goniądz na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goniądz na lata 2023-2030.

  • Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 8 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30).
Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie www.goniadz.pl oraz na stronie: https://bip-umgoniadz.wrotapodlasia.pl/

  • Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 8 lutego do 1 marca 2023 r. w jednej z następujących form:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Pl. 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz;
- jako wniesione na piśmie uznaje się również opinie i wnioski wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy tutejszego Urzędu Miejskiego w Goniądzu: kancelaria.um@goniadz.pl, a także za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /200814/skrytkaESP
- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Pl. 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz  (pokój nr 8), w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) – w formie ustnej do protokołu;

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu końcowego, tj.: 01.03.2023 r. - pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Goniądza.

Burmistrz Goniądza
Grzegorz Andrzej Dudkiewicz

Załączniki:
1.
Obwieszczenie_konsultacje projektu PGN 2023_2030.pdf
2. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goniądz na lata 2023-2030.pdf
3. Prognoza oddziaływania na środowisku PGN dla Gminy Goniądz na lata 2023-2030.pdf