• 5 kwietnia 2020
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Otwarty konkurs fotograficzny dla seniorów

REGULAMIN

Otwartego konkursu fotograficznego dla seniorów

"Podlaskie Ślady - człowiek, miejsce, kultura”

I  ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

  1. Organizatorami Konkursu "Podlaskie Ślady - człowiek, miejsce, kultura”, zwanego dalej „Konkursem”, są Podlaska Redakcja Seniora i Stowarzyszenie Szukamy Polski.
  2. Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2019 r., decyduje data elektronicznego przesłania zgłoszenia i cyfrowych zdjęć na adres: podlaskiseniorfoto@gmail.com.
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu określonego w pkt. 2

II  IDEA KONKURSU. KATEGORIE KONKURSOWE

 1. Główna idea Konkursu to prezentacja walorów naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem kultury związanej nierozerwalnie z przyrodą oraz portretów ludzi zamieszkujących województwo podlaskie.
 1. Przewidujemy 3 kategorie konkursowe: a. Człowiek, b. Miejsce, c. Kultura. 
 2. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie, które mogą być zgłoszone do jednej kategorii lub po jednym zdjęciu do każdej kategorii.

III UCZESTNICY

  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła pięćdziesiąt lat. Osoby, które zgłosiły swój udział      
   w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są                                     dalej „Uczestnikami”.
  2. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która nie zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć. Za profesjonalistę uważa się osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą, zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną, której przedmiotem jest wykonywanie fotografii. Ponadto z Konkursu wyklucza się osoby, które są członkami stowarzyszeń artystycznych, zrzeszających osoby zajmujące się fotografią.

IV ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC

  1. Prace konkursowe należy zgłaszać w formie pliku w formacie jpg, o rozmiarach 2000 pikseli po dłuższym boku, a także odbitki papierowej o wymiarach 10 x 15.
 1. Pliki jpg wraz z podpisanym formularzem  zgłoszeniowym, zawierającym niezbędne informacje o Uczestniku, należy przesłać elektronicznie pod adresem podlaskiseniorfoto@gmail.com. Pliki powinny być podpisane WYŁĄCZNIE pseudonimem/godłem Uczestnika Konkursu, tytułem pracy, datą wykonania, kategorią oraz numerem zgodnym z wykazem na formularzu  zgłoszeniowym (1 – 3).
 2. Odbitki podpisane na rewersie w prawym dolnym rogu należy przesłać na adres:

Podlaska Redakcja Seniora

ul. Św. Rocha 3

15-875 Białystok

Podpis na odbitce powinien zawierać WYŁĄCZNIE pseudonim/godło Uczestnika Konkursu, tytuł i datę wykonania pracy, kategorię oraz numer zgodny z wykazem na formularzu  zgłoszeniowym (1 – 3).

  1.  Dopuszczone do Konkursu zostaną wyłącznie zdjęcia nieuszkodzone.
  2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia, które nie biorą udziału w innym konkursie oraz nie były dotąd publikowane i nagradzane.
  3. Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –
   w szczególności dotyczy to treści  obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,  naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
  4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie danych
   w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika, uniemożliwiające odszukanie Uczestnika i  wręczenie mu nagrody.
  5. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z ich uczestnictwem w konkursie.
  6.  Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a/ nie prowadzi działalności  gospodarczej, nie jest zatrudniony na umowę o pracę,     umowę zlecenie, umowę o dzieło lub inną, której przedmiotem jest wykonywanie fotografii oraz nie jest członkiem stowarzyszeń artystycznych zrzeszających osoby zajmujące się fotografią,

b/ jest wyłącznym twórcą zdjęć w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże zdjęć, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich,

c/ dysponuje pisemną zgodą osób, których wizerunek utrwalono na zdjęciach na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku tych osób na polach eksploatacji wskazanych w ust. 11.

  1. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich w stosunku do nadesłanych zdjęć.
  2. Uczestnik zobowiązany jest nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona, choćby nieprawomocnym wyrokiem, z tytułu naruszenia praw osób trzecich, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich.
  3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora.
  4. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do prac konkursowych przesłanych Organizatorowi, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a/ wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy prac konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b/  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy prac konkursowych,
c/ publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie                  i reemitowanie, jak również publiczne udostępnianie prac konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d/ wykorzystanie prac konkursowych i ich fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora oraz wydawnictw Organizatora, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach             i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych i innych formach promocji na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie,

e/ wykonywanie autorskiego prawa zależnego do prac konkursowych (rozporządzanie   i korzystanie z opracowania prac konkursowych), na wskazanych w Regulaminie polach eksploatacji.

V JURY KONKURSU

1. Oceny nadesłanych prac dokona powołane przez organizatora Jury.

 1. Jury konkursu spośród nadesłanych zdjęć w każdej kategorii wyłoni:

a/ 1 miejsce

b/ 2 miejsce

c/ 3 miejsce

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Obrady jury odbędą się w terminie i miejscu określonym przez Organizatorów i będą niejawne.

  1. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

VI NAGRODY

  1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i/lub rzeczowe.
  2. Nagrodzone i wytypowane przez Jury prace opatrzone nazwiskiem autora będą   zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w listopadzie  2019 roku.  Ponadto będą publikowane na stronach internetowych. Informacja dotycząca ostatecznego terminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatorów podlaskisenior.pl. Autorzy nadesłanych prac konkursowych zostaną dodatkowo poinformowani drogą elektroniczną lub telefonicznie.
  3. Nagrodzone prace zostaną do dyspozycji Organizatorów.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatorów podlaskisenior.pl  
  2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
  3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych
   w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną zdyskwalifikowani ze względów formalnych.
  4. Ostateczna interpretacja niniejszych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorom Konkursu.
  5. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu organizacji konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich zmiany; w tym celu powinni skontaktować się z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
  6. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
  7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyn.
  8. Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową i za pośrednictwem strony internetowej www.podlaskisenior.pl   o terminie wystawy pokonkursowej, w trakcie której zostaną ogłoszeni zwycięzcy Konkursu i zostaną wręczone nagrody.
  9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
  10. Dodatkowe informacje e-mail: podlaskiseniorfoto@gmail.com

                                                                                                              Organizatorzy:
Podlaska Redakcja Seniora, Stowarzyszenie Szukamy Polski

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz zgłoszeniowy.docx
2. Formularz zgłoszeniowy.pdf