• 29 lutego 2020
  1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Olimpiada Aktywności Wiejskiej

Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim serdecznie zaprasza do udziału w V edycji „Olimpiady Aktywności Wiejskiej”. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim.

 

1. Termin, miejsce i forma składania zgłoszeń:

    Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie od 03.06.2019 r. do 09.09.2019 r.

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej i w miarę możliwości również w wersji elektronicznej na poniższy adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl

Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

 

Osobami do kontaktu są pracownicy Sekretariatu Regionalnego KSOW

e-mail: ksow@wrotapodlasia.pl
tel. : 85-665-42-07

 

2.  Zasady udziału w Konkursie:

    W Konkursie mogą wziąć udział podmioty mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego i osoby fizyczne działające lub zamieszkałe na terenie województwa podlaskiego, w szczególności:

- Liderzy środowisk lokalnych;
- Grupy nieformalne;
- Stowarzyszenia/fundacje;
- Ochotnicze Straże Pożarne (OSP);
- Sołectwa.

 

3. Kategorie konkursowe:

Konkurs prowadzony będzie w trzech kategoriach definiujących zasięg inicjatyw/inicjatywy:

- Działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy;
- Działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy;
- Działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

 

4. Katalog konkurencji:

 

1.    KULTYWOWANIE TRADYCJI I OBYCZAJÓW

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

- Przywrócenia i kultywowania starych obrzędów, zwyczajów, tradycji;
- Kuchni regionalnej (np. konkurs, książka, warsztaty kulinarne);
- Rękodzielnictwa (np. warsztaty, konkursy, wystawy, szlaki turystyczne).

 

2.    AKTYWNOŚĆ KULTURALNO-SPORTOWA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

-  Działań muzyczno-teatralnych (tj. założenie zespołu: wokalnego, instrumentalnego, wokalno-instrumentalnego, teatralnego; koncerty, występy, festyny środowiskowe, warsztaty prowadzone przez zespoły nowe lub już istniejące włączające lub edukujące społeczność lokalną);
-  Działań literacko-plastycznych;
-  Grafiki, fotografii i filmu;
-  Promocji aktywności, sportu i zdrowego stylu życia;
-  Urządzania lub przygotowania miejsc do uprawiania sportu i rekreacji;
-  Organizacji biegów, spływów kajakowych, zawodów sportowych;
-  Edukacji zdrowotnej dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

3.    INTEGRACJA SPOŁECZNA I POKOLENIOWA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

- Wspierania osób niepełnosprawnych;
-  Aktywizacji osób starszych i młodzieży poprzez inicjatywy angażujące w swój przebieg więcej niż jedno pokolenie społeczności;
-  Wspierania osób starszych, wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu;
-  Kultywowania wielokulturowości, różnorodności (np. kulturowej, wyznaniowej).

 

4.    BUDOWA I POPRAWA WIZERUNKU WSI

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

-  Rozpoczęcia działań na rzecz uruchomienia wsi tematycznej, akcji promocyjno-informacyjnych, prowadzenia strony internetowej wsi;
-  Podnoszenia estetyki wsi;
-  Inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki;
-  Budowy, modernizacji, renowacji lub remontu (drogi, budynków użyteczności publicznej, miejsc rekreacji i odpoczynku, np. placu zabaw, wiaty, boiska, szlaki turystyczne);
-  Wspierania rozwoju rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa.

 

5.    OCHRONA ŚRODOWISKA I EKOLOGIA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

-  Agro- i ekoturystyki;
-  Ochrony i promocji pomników przyrody;
-  Działań pro-środowiskowych i pro-ekologicznych;
-  Odnawialnych źródeł energii.

 

6.    WSPÓŁPRACA

W ramach konkurencji można podjąć działania m.in. w zakresie:

-  Powołania stowarzyszenia/fundacji/grupy, służących społeczności lokalnej;
-  Budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów i potrzeb społeczności;
-  Uruchomienia inicjatyw gospodarczych (np. spółdzielni socjalnych, banków żywności, banków czasu, przedsiębiorstw społecznych);
-  Wykorzystanie funduszu sołeckiego na inicjatywy społeczności lokalnej;
-  Edukacji mieszkańców wsi w danej tematyce (przeciwdziałania bezrobociu, aktywizacji w zawodach pozarolniczych, ożywienia rynku pracy);
- Poradnictwa prawno-ekonomicznego dla społeczności lokalnej.

 

5. Nagrody w Konkursie:

    Laureatom Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne. Nagrody przyznawane są na cele związane z zaspokajaniem potrzeb społeczności, w której realizowane były inicjatywy Konkursowe. Warunkiem wypłaty nagrody jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu rachunku bankowego. Wysokość nagród pieniężnych przewidzianych w tegorocznej edycji wynosi łącznie 35 000,00 zł jednakże Organizator dopuszcza możliwość ich zmiany.

 

6. Rozstrzygniecie Konkursu:

    Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do 31.12.2019 r.

Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy, kryteria oceny oraz sprawozdanie dostępne w załączeniu poniżej.

Dokumenty do pobrania na stronie: http://prow.wrotapodlasia.pl/pl/olimpiada-aktywnosci-wiejskiej---serdecznie-zapraszamy-do-udzialu-w-v-edycji-konkursu.html

 

Załącznik:
1.
Szczegółowe informacje.pdf