1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXXVII Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

    Uprzejmie informuję, że dnia 10 listopada 2021 r. (środa) o godz. 12.00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, chcących uczestniczyć w sesji o zachowanie rygorów sanitarnych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

http://yt.goniadz.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2022.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 r.” wraz z ,,Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz na lata 2021-2025 z perspektywą do 2027 roku”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Goniądz do Klastra Energii Powiatu Monieckiego  .
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Goniądz na rok szkolny 2021/2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Podlaskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w zakresie zadań własnych, za pobyt w Klubie Senior+ w Gminie Goniądz.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2022 roku”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.  
 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak