1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

    Uprzejmie informuję, że dnia 13 października 2021 r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, chcących uczestniczyć w sesji o zachowanie rygorów sanitarnych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

http://yt.goniadz.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXV sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Goniądzu.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Goniądz w roku szkolnym 2020/2021, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasistów.
 10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak