1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXXIX Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

Uprzejmie informuję, że dnia 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, chcących uczestniczyć w sesji o zachowanie rygorów sanitarnych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

http://yt.goniadz.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2022 – 2036.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2022 roku”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Goniądz do Klastra Energii Powiatu Monieckiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin y Goniądz.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. .3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/236/09 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 09 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Szkołach Podstawowych oraz Zespole Szkolno – Przedszkolnym na terenie gminy Goniądz.
 15. Stanowisko Rady Miejskiej w Goniądzu „Murem za polskim mundurem”.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak