1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXXIV Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

    Uprzejmie informuję, że dnia 28 lipca (środa) o godz. 11.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności , zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, chcących uczestniczyć w sesji o zachowanie rygorów sanitarnych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

http://yt.goniadz.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Goniądz i jednostek organizacyjnych Gminy Goniądz z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie objęcia 60 udziałów w kapitale zakładowym spółki prawa handlowego pod firmą „BiomTrans „ z o. o z siedzibą w Dolistowie Starym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goniądz.
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak