1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXXIII Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

    Uprzejmie informuję, że dnia  16 czerwca (środa) o godz. 10.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności , zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców, chcących uczestniczyć w sesji  o zachowanie rygorów sanitarnych i ograniczeń wynikających z obowiązującego prawa.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

www.yt.goniadz.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 2622B ulicy Konstytucji 3 Maja w Goniądzu.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy za 2020 rok oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goniądza wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za rok 2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających do samorządu mieszkańców Sołectwa Uścianek.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Biom Trans.
 12.  Raport z realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Goniądz  na lata 2019 – 2020 z perspektywą do roku 2024.
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak