1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXXI Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

    Uprzejmie informuję, że dnia 24 marca 2021r. (środa) o godz. 10.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej  w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności, zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców o nieuczestniczenie w tym posiedzeniu ze względów bezpieczeństwa.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Goniądza, Sołtysi, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXX sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2021– 2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości .
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 11. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 12. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 marca 2008 r.w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
 13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak