• 5 sierpnia 2020
 1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu

OGŁOSZENIE

    Uprzejmie informuję, że dnia 17 lipca 2020r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej  w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w powiecie i koniecznością zachowania szczególnych środków ostrożności , zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich mieszkańców  o nieuczestniczenie w tym posiedzeniu ze względów bezpieczeństwa z wyłączeniem zachowania procedury debaty nad Raportem o stanie Gminy.

Informuję również, że po uzgodnieniach z Burmistrzem Goniądza, Sołtysi, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych nie wezmą udziału w obradach sesji Rady Miejskiej.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCEyzspTJiPLQC70W1iK2P1g

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXI Sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy oraz rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goniądza wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za rok 2019.
 9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak