1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Ogłoszenie o XL Sesji Rady Miejskiego w Goniądzu

OGŁOSZENIE

            Uprzejmie informuję, że dnia  9 lutego 2022 roku  (środa) o godz. 11.00 odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej  w Goniądzu.

Rada Miejska obradować będzie w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu.

Informuję, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 1372  z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) z uwagi na sytuację epidemiologiczną XL sesja Rady Miejskiej w Goniądzu odbędzie się bez udziału publiczności.

Obrady można śledzić na oficjalnym kanale pod adresem:

http://yt.goniadz.pl

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Goniądzu.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Goniądza z działalności międzysesyjnej.
 4. Interpelacje , wnioski i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na partycypację w kosztach realizacji zadania pn.” Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2621 B ulica Kościuszki z drogą gminną ulica Ogrodowa w miejscowości Goniądz”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi powiatowej nr 1848 B i 1417 B  od miejscowości Piwowary, przez miejscowość Kosiorki do miejscowości Hornostaje.
 9. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonym miejscu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
  Wojewody Podlaskiego o zmianę urzędowej nazwy i rodzaju miejscowości z "Downary Plac" (część miejscowości) na "Downary-Plac" (wieś).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022 – 2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii , w tym trybu konsultacji.
 13. Rozpatrzenie projektu  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu na 2022 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Goniądzu na 2022 rok.
 15. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak