Szanowni Państwo!

W związku z otrzymaniem przez Gminę Goniądz dofinansowania na realizację projektu pn. Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz, realizowanego  w ramach Działania – Działanie 5.1 Energetyka Oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe, Burmistrz Goniądza ogłasza nabór wniosków o Grant dla mieszkańców Gminy Goniądz na montaż domowych instalacji OZE: kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Przyjmowanie  wniosków o grant, zgodnie z Zarządzeniem nr 78/2022 Burmistrza Goniądza z dnia 29 sierpnia 2022 r. będzie trwało od dnia 30 sierpnia 2022 r. od godz. 7.30 do dnia 30 września 2022 r. do godz. 15.30.

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

Wysokość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, związanych z:

  • Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne);
  • Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączeniem instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa);
  • Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE;
  • Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV);
  • Kosztami przygotowawczymi, w szczególności kosztami dokumentacji technicznej;
  • Podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile nie może zostać odzyskany przez Grantobiorcę lub Grantodawcę na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji OZE mogą wynieść:

1. instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp;
2. instalacja solarna:
a. dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł;
b. dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł;
c. dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Termin zrealizowania przedsięwzięcia przez Grantobiorcę: 18.11.2022 r.

Mieszkaniec składa do gminy  podpisany wniosek o grant wraz z załącznikami.

PROSIMY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z  REGULAMINEM ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI ZAŁĄCZONYMI PONIŻEJ:

1. Wniosek o grant Goniądz.doc
Wniosek o grant Goniądz.pdf
2. Minimalne parametry instalacji.pdf
3. Efekty ekologiczne grantu.pdf
4. Umowa o powierzenie grantu.pdf
5. Wniosek o płatność.docx
Wniosek o płatność.pdf
Regulamin GRANTY GMINA GONIĄDZ.pdf
Zarządzenie nr 78_2022 Burmistrza Goniądza w sprawie naboru wniosków o grant.pdf