1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Ogłoszenie o II naborze na granty OZE

Szanowni Państwo!

W związku z otrzymaniem przez Gminę Goniądz dofinansowania na realizację projektu pn. Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz, realizowanego  w ramach Działania – Działanie 5.1 Energetyka Oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe, Burmistrz Goniądza ogłasza nabór wniosków o Grant dla mieszkańców Gminy Goniądz na montaż domowych instalacji OZE: kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Przyjmowanie  wniosków  o grant, zgodnie z Zarządzeniem nr 117/2021 Burmistrza Goniądza z dnia 15.12.2021 r. będzie trwało od dnia 17.12.2021 r. godz. 7.30 do dnia 18.01.2022 r. do godz. 15.30.

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

Wysokość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, związanych z:

  • Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna) lub energię cieplną z promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne);
  • Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku lub podłączeniem instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu ciepłowniczego (centralne ogrzewanie, ciepła woda użytkowa);
  • Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE;
  • Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV);
  • Kosztami przygotowawczymi, w szczególności kosztami dokumentacji technicznej;
  • Podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile nie może zostać odzyskany przez Grantobiorcę lub Grantodawcę na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji OZE mogą wynieść:

1. instalacja fotowoltaiczna o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp;
2. instalacja solarna:
a. dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 18 000,00 zł;
b. dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 21 000,00 zł;
c. dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 25 000,00 zł.

Termin zrealizowania przedsięwzięcia przez Grantobiorcę: 01.09.2022 r.

Mieszkaniec składa do gminy  podpisany wniosek o grant wraz z załącznikami.

PROSIMY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z  REGULAMINEM ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI ZAŁĄCZONYMI PONIŻEJ:

1. Wniosek o grant Goniądz.doc
Wniosek o grant Goniądz.pdf
2. Minimalne parametry instalacji.pdf
3. Efekty ekologiczne grantu.pdf
4. Umowa o powierzenie grantu.pdf
5.Wniosek o płatność.pdf
Regulamin GRANTY GMINA GONIĄDZ.pdf
Zarządzenie nr 117_2021 Burmistrza Goniądza w sparwie naboru wniosków o grant.pdf