Goniądz, 22 listopada 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GONIĄDZA
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Goniądz

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 4 załącznika Nr 1 do uchwały nr XL/246/22 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 09.02.2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym konsultacji, Burmistrz Goniądza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Goniądz na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z Diagnozą sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Goniądz.

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz, pokój nr 6 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30).

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie: https://goniadz.pl/ oraz na stronie BIP Gminy Goniądz https://bip-umgoniadz.wrotapodlasia.pl/

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków na przygotowanym formularzu konsultacyjnym.

Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 23.11.2022 r. do dnia 27.12.2022 r. (włącznie) w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: kancelaria.um@goniadz.pl
-  osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu (pokój nr 6), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30).

Grzegorz Andrzej Dudkiewicz
Burmistrz Goniądza

 

Załączniki:

1. Obwieszczenie konsultacje Strategii z formularzem.pdf
2. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW.docx
3. Strategia rozwoju gminy Goniądz 22_27.pdf
4. Załącznik nr 1 do Strategii.pdf
5. Diagnoza sytuacji gminy Goniądz.pdf