KOMUNIKAT

Obowiązkowe zgłoszenie do ewidencji zbiorników
bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

            Burmistrz Goniądza informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

          Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

          W związku z powyższym, przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Goniądz wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Goniądzu - pokój nr 12 Inspektora ds. Ochrony Środowiska oraz w sekretariacie, w formie papierowej lub do pobrania:
1. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf

Kontakt w sprawie zgłoszeń:
Tel.: 85 738 00 43
Tel.: 85 738 00 39
Tel.: 85 738 00 56

Wypełnione i podpisane zgłoszenie  należy składać w terminie do 15 lutego 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Goniądzu osobiście lub za pośrednictwem poczty.