Złożony w lutym bieżącego roku wniosek Gminy Goniądz uzyskał pozytywną ocenę i został przekazany do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja PGR. Inwestycja o nazwie: Poprawa dostępności komunikacyjnej miejscowości, w których funkcjonowały bPPGR w gminie Goniądz zakłada modernizację dróg gminnych dojazdowych do miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarski rolnej.

    Proponowane zadanie zakłada modernizację dróg gminnych, która polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni mineralno - asfaltowej, na odpowiedniej warstwie podbudowy, a także wykonanie urządzeń zapewniających odwodnienie dróg w okresie wzmożonych opadów. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w formule Zaprojektuj – Wybuduj.

    Nowe nawierzchnie dróg pozwolą na wzrost dostępności komunikacyjnej oraz przyczynią do zmniejszenia uciążliwości lokalnego transportu samochodowego dla użytkowników dróg i otaczającego środowiska.

    Przewidywany okres realizacji inwestycji to okres powyżej 12 miesięcy, przewidywana wartość inwestycji to 3 miliony złotych, z czego 2,5 % to wkład własny gminy, a pozyskane dofinasowanie to 2.925.000,00 zł.

Galeria