1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Nakaz odłączenia od sieci kanalizacyjnej wód opadowych - Goniądz

Mieszkańcy miejscowości:
Goniądz

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity   Dz. U. 2020r. poz. 2028 z póź. zm.) ,,Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.”

W związku z brakiem kanalizacji deszczowej Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu nakazuje odłączenie od sieci kanalizacyjnej wód opadowych ( deszczówki ) z rynien dachowych wszystkich posesji do dnia 31.12.2021 roku. Po tym terminie będą przeprowadzane kontrole przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu. Nie zastosowanie się do nakazu będzie skutkowało sankcjami karnymi, o których mowa w art.28, ust. 4a wyżej wymienionej ustawy.

 

Załącznik: Informacja Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu.pdf