1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

Nabór wniosków o dofinansowanie - Fundusz Biebrzański

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła kolejne nabory wniosków na wsparcie przedsiębiorczości, w których do rozdania jest ponad  1,7 mln zł. Wsparcie  skierowane jest do osób fizycznych i podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Nabór nr 2/2022 – Dotacje na zakładanie działalności gospodarczej
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

 

Planowany termin składania wniosków: 07.02.2022 r. - 25.02.2022 r.

Zakres tematyczny operacji: podejmowanie działalności gospodarczej.

Wysokość premii: 60 000 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi  291 984,96 euro.

O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 2. jest pełnoletnia,
 3. ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
 4. nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
 5. w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;

 

Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania, oraz:

 1. zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom, lub
 2. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie tego miejsca w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne.

 

Beneficjent realizuje zobowiązania przez łącznie co najmniej 2 lata, w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

 

Nabór nr 3/2022 – Rozwijanie działalności gospodarczej
konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków: 07.02.2022 r. - 04.03.2022 r.

Zakres tematyczny operacji: rozwijanie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi  146 818,10 euro.

W ramach konkursu obowiązują dodatkowe warunki udzielenia wsparcia: wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 293 636,00 zł

 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji w wysokości nie wyższej 70% kosztów kwalifikowalnych.

 

Pomoc na operację przyznawana jest, jeżeli:

 1. podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, oraz nadal wykonuje tę działalność;
 2. operacja zakłada:
 1. utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę;
 2. utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
 1. podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie;

 

Pełna dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: http://biebrza-leader.pl/  (zakładka Konkursy/PROW 2014-2020). W przypadku pytań dotyczących naboru zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty): Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.