1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Nabór grantów OZE dla mieszkańców Gminy Goniądz

Zarządzenie Nr 88/2021
Burmistrza Goniądza

z dnia 10 września 2021 r.

w sprawie naboru wniosków o grant prowadzonego w ramach dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna RPOWP 20214-2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r., poz. 1372) w związku z otrzymaniem przez Gminę Goniądz za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dofinansowania do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – typ 4 Projekty grantowe oraz Regulaminem udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Goniądz w ramach projektu pt.: Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się nabór wniosków o Grant dla mieszkańców gminy Goniądz na montaż domowych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych), który rozpocznie się z dniem 13 września 2021 r.
od godziny 7.30
i potrwa nie krócej niż 30 dni kalendarzowych, tj.: do dnia 14 października 2021 r. do godziny 15.30.

§ 2. Wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia naboru zamieszcza się jako załączniki do niniejszego Zarządzenia, a także na stronie internetowej Gminy Goniądz: http://goniadz.pl/ oraz udostępnia się ich papierową wersję w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miejskiemu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Burmistrza
Marta Hryniewicka

Załączniki:
1. Regulamin GRANTY GMINA GONIĄDZ.pdf
2. Wniosek o grant Goniądz.doc (wersja DOC - edytowalna)
Wniosek o grant Goniądz.pdf (wersja PDF)
3. Minimalne parametry instalacji.pdf
4. Efekty ekologiczne grantu.pdf
5. Umowa o powierzenie grantu.pdf
6. Wniosek o płatność.docx (wersja DOC - edytowalna)
Wniosek o płatność.pdf (wersja PDF)