Dnia 29 kwietnia 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się LXV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w  budżecie gminy na 2024 rok.
  • w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2024-2035.
  • w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goniądza wotum zaufania.
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2023.
  • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za rok 2023.
  • w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości
  • w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na zadanie pn.” Budowa z rozbudową chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1799B w miejscowości Płochowo”.
  • w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Downary-Plac.
  • w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców Miasta Goniądz, sołectw oraz osady.
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024 – 2026.

 

 

Galeria