1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

LXIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 21 lutego 2024 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się LXIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 • w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług .
 • w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 • w sprawie  uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
 • w sprawie  utworzenia świetlic wiejskich w Gminie Goniądz oraz nadania im statutów.
 • w sprawie  przystąpienia przez Gminę Goniądz do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych
 • w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Goniądzu  na 2024 rok.
 • w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Goniądzu na rok 2024.
 • w sprawie rozpatrzenia petycji.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Powiatowo-Gminnym „Goniądz” określającego warunki współdziałania w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Goniądz - przebudowa drogi powiatowej 1417B Kosiorki – Doły” dofinansowywanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym przekazania wpłaty tytułem pokrycia części wkładu własnego Związku Powiatowo-Gminnego „Goniądz”.

W trakcie sesji odbyła się prelekcja pn. Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego „Czyste powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”.

 

 

Galeria