1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

LVII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 22 września 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się LVII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Agnieszki w Goniądzu na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  • w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Goniądz
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania gminie Mońki zadań gminy Goniądz z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz w części obrębów Goniądz, Osowiec i Owieczki w gminie Goniądz.
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów przy ulicy Demokratycznej w Goniądzu.

 

 

Galeria