1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

LV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 21 czerwca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się LV Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej nr  1799 B w miejscowości Płochowo, gmina Goniądz.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na budowę chodnika położonego w ciągu drogi powiatowej nr  1849  B w miejscowości Klewianka, gmina Goniądz.
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Goniądz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 • w sprawie udzielenia Burmistrzowi Goniądza wotum zaufania.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Goniądz za rok 2022.
 • w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Goniądza za rok 2022.
 • w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN).
 • w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Goniądz.
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Goniądz
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Goniądz oraz określenia granic obwodów publicznej szkoły podstawowej .
 • w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Goniądz”.
 • w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 • w sprawie przyjęcia \regulaminu wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Grajewie na kadencję 2024 – 2027.