Dnia 22 listopada 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się LIX Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

  • projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
  • w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.
  • w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. .3 ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na 2024 r.

 

 

Galeria