1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

LIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 29 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się LIII Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035.
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Goniądz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
 • w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goniądz w 2023 roku".
 • w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Downarach.
 • w sprawie zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Goniądz.
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 • w sprawie utworzenia ośrodków wsparcia pod nazwą Klubu Senior+ na terenie Gminy Goniądz.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania w związku z ustanowieniem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 • zmiany uchwały Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz w części obrębów geodezyjnych Białosuknie Przedmieście, Downary, Klewianka, Łazy, Mierkienniki, Smogorówka Goniądzka, Wojtówstwo.
 • w sprawie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Goniądz”.
 • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Mońki.

 

 

Galeria