Szanowni Państwo,


Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański  prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.
Przypominamy, iż w skład LGD wchodzą gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Sztabin, Suchowola, Trzcianne.

W ramach prac nad Strategią każdy mieszkaniec w/w gmin może złożyć swój własny pomysł na projekt, który być może zostanie w przyszłości zrealizowany. Państwa pomysły posłużą Lokalnej Grupie Działania na lepsze zaplanowanie przyszłych działań.
Projekty mogą być zarówno budowlane np. budowa jakiegoś obiektu, drogi, ścieżki, itd., dotyczyć wyposażenia np. szkoły, domu kultury, świetlicy lub też mogą być to projekty społeczne, np. organizacja wydarzenia kulturalnego, szkolenia, spotkania, itp. Można proponować dowolne projekty wynikające z potrzeb społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności.

Pomysł na projekt powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. rozwiązuje lub ogranicza jednocześnie problem społeczny i/lub techniczny i/lub środowiskowy,
  2. będzie realizowany wspólnie przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych gmin (lub spoza LGD lub nawet partnerów zagranicznych),
  3. aktywizuje młodych ludzi,
  4. aktywizuje seniorów,
  5. jest innowacyjny, tzn. taki jakiego dotychczas w gminie nie realizowano,
  6. wspiera pozarolniczą działalność gospodarstw rolnych,
  7. wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne.


Formularz można dostarczyć w wydłużonym terminie do 16.12.2022 w następujący sposób:

  1. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@biebrza-leader.pl,
  2. wypełnić elektronicznie na stronie: https://pomysl-na-projekt.webankieta.pl/
  3. ankieta jest również dostępna na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://biebrza-leader.pl/aktualnosc/zglos-pomysl-na-projekt

 

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA POMYSŁÓW!!! A osobom i podmiotom, które już to zrobiły -  dziękujemy!