1. Strona główna
 2. Aktualności
 3. Gmina

L Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu

Dnia 28 grudnia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu odbyła się L Sesja Rady Miejskiej w Goniądzu.


Podjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • w sprawie uchwalenia budżetu gminy Goniądz na 2023 rok
 • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2023-2035
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Goniądza
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej
 • w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Goniądz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
 • sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goniądz na lata 2023-2027

 

 

Galeria