Szanowni Państwo!

W związku z otrzymaniem przez Gminę Goniądz dofinansowania na realizację projektu pn. Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Goniądz, realizowanego  w ramach Działania – Działanie 5.1 Energetyka Oparta na odnawialnych źródłach energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Typ 4. Projekty grantowe, Burmistrz Goniądza ogłasza nabór wniosków o Grant dla mieszkańców Gminy Goniądz na montaż domowych instalacji OZE: kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

UWAGA! IV NABÓR dedykowany jest tylko dla grantobiorców zainteresowanych montażem domowych instalacji fotowoltaicznych.

Przyjmowanie  wniosków  o grant, zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2023 Burmistrza Goniądza z dnia 12 kwietnia 2023 r. będzie trwało od dnia 14 kwietnia r. od godz. 7.30 do dnia 26 kwietnia 2023 r. do godz. 15.30.

Wybór Grantobiorców zostanie przeprowadzony na podstawie wyników oceny formalnej i merytorycznej. Wnioski o grant złożone po terminie i/lub w innej formie niż przewiduje to Regulamin nie będą podlegały ocenie.

Wysokość grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, związanych z:

  • Zakupem i montażem urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna);
  • Przyłączeniem instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku;
  • Zakupem urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE;
  • Wykonaniem instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV);
  • Kosztami przygotowawczymi, w szczególności kosztami dokumentacji technicznej;
  • Podatkiem od towarów i usług (VAT), o ile nie może zostać odzyskany przez Grantobiorcę lub Grantodawcę na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Koszty kwalifikowane instalacji OZE mogą wynieść dla instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 kWp – maksymalnie 7 000,00 zł za 1 kWp;

Termin zrealizowania przedsięwzięcia przez Grantobiorcę: 31.05.2023 r.

Mieszkaniec składa do gminy  podpisany wniosek o grant wraz z załącznikami.

PROSIMY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z  REGULAMINEM ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI ZAŁĄCZONYMI PONIŻEJ:

Zarządzenie nr 35 w sprawie naboru.pdf

1. Regulamin 31_03_2023.pdf
2. Zał nr 1 do Regulaminu Wniosek o grant.pdf
3. Zał nr 2 do Regulaminu Minimalne parametry instalacji.pdf
4. Zał nr 3 do Regulaminu Efekty ekologiczne grantu.pdf
5. Zał nr 4 do Regulaminu Umowa o powierzenie grantu.pdf
6. Zał nr 5 do Regulaminu Wniosek o płatność.pdf