1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Informacja o projekcie Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Goniądz, dnia 03 czerwca 2022 r.

 

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
„PROJEKTU PLANU URZĄDZENIA LASU”

    Informuję, że zgodnie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.) w dniach od 06.06.2022 r. do 04.08.2022 r. w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu, zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy Goniądz, obejmujący następujące obręby ewidencyjne: Doły, Kramkówka Mała, Białosuknie Przedmieście, Białosuknie Szlachta, Owieczki, Wojtówstwo, Piwowary, Smogorówka Goniądzka, Mierkienniki.

Jednocześnie informuję, że:

  1. W okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego w Mońkach ze stanem na dzień 15.04.2022 r.
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls, nie były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).”