1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Granty na instalacje odnawialnych źródeł energii

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego planuje nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza (typ projektu 4).

Podstawowe informacje:

  1. Grant przyznawany jest Grantobiorcy w formie refundacji kosztów poniesionych na montaż kolektorów słonecznych i/lub instalacji fotowoltaicznej. Aby rozliczyć Grant, Grantobiorca (mieszkaniec Gminy) będzie zobowiązany do potwierdzenia dokonanego przez siebie zakupu, montażu oraz uruchomienia instalacji OZE (faktura, protokół odbioru, potwierdzenie opłaty, itp.). Na tej podstawie gmina wypłaca grant w wysokości 65-75 % kosztów poniesionych przez mieszkańca.
  2. Zgodnie z zapisami art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j. z późn. zm.), Beneficjent projektu grantowego (np. jst) odpowiada m.in. za przygotowanie i przekazanie właściwej instytucji propozycji kryteriów wyboru Grantobiorców (mieszkańców) oraz dokonanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru Grantobiorców. Natomiast w ust. 2 ww. artykułu ustawy widnieje informacja, iż: „Właściwa instytucja zatwierdza procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego.” Mając na uwadze powyższe zapisy ustawy wdrożeniowej IZ RPOWP informuje, iż procedura oraz kryteria wyboru Grantobiorców będą weryfikowane na etapie oceny formalno-merytorycznej, a stosowna dokumentacja powinna być dostarczona wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
  3. Wysokość grantu będzie uzależniona od mocy instalacji fotowoltaicznej lub wyboru odpowiedniego zestawu kolektorów słonecznych (uzależnionego od liczby osób).         
  4. Grant może zostać przeznaczony na montaż instalacji OZE, z której wytworzona energia powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

Zapraszamy wszystkich chętnych z terenu Miasta i Gminy Goniądz, którzy chcą wziąć udział w ww. projekcie o złożenie stosownej deklaracji (deklaracja do pobrania z pliku poniżej i w siedzibie Urzędu) w nieprzekraczającym terminie do dnia 24 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Goniądzu.

Załączniki:

1.  Deklaracja mieszkańca

2. Wzór umowy o powierzenie grantu

3. Regulamin konkursu.pdf

4. Pytania_i_odpowiedzi_zadawane do 07.12.2019.pdf