1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Dofinansowanie przedsięwzięć usuwania azbestu

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.”

Burmistrz Goniądza informuje, że istnieje możliwość dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest w ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Program realizowany przez WFOŚiGW w Białymstoku obejmuje demontaż, transport, utylizację wyrobów zawierających azbest w obiektach, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.
Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Za koszty kwalifikowane uznawane są:
a) koszty demontażu wyrobów zawierających azbest,
b) koszty zbierania wyrobów zawierających azbest,
c) koszty transportu wyrobów zawierających azbest do miejsca unieszkodliwienia,
d) koszty unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Do kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia nie wlicza się:
a) wykonania nowego pokrycia dachowego,
b) podatku od towaru i usług (VAT) - jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

W ramach realizacji zadania przewidziane jest dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych do 100 %  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dla gmin o wartości wskaźnika G1 nie większej niż 1500 nieprzekraczające kosztów jednostkowych:

  1. nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest,
  2. nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składają się: zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Usuwanie azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonego w imieniu interesariuszy przez Gminę Goniądz i udzieleniu dofinansowania przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Wnioski złożone do dnia 21 czerwca 2021 r. zostaną rozpatrzone w obecnie trwającym naborze wniosków, natomiast złożone po tym terminie będą rozpatrywane w kolejnych naborach.

Informacji w powyższej sprawie udziela inspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38 w godzinach pracy Urzędu bądź telefonicznie pod numerem 85 738 00 39 wew. 18.

Załączniki