Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Goniądzu, która odbędzie się  29 kwietnia 2024r. roku  , odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Goniądz.

    Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Goniądzu, pisemne zgłoszenie zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej  do dnia 26 kwietnia 2024r.

    Rada Miejska rozpatrzy raport o stanie gminy podczas sesji w dniu 29 kwietnia 2024 roku, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której, oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Gminy . Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Goniądz  do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 29 kwietnia 2024r. w Urzędzie Miejskim w Goniądzu ul. Plac 11 Listopada 38, w dniach od poniedziałku do piątku , w godzinach od 7.45 do 15.15, w pokoju numer 1 – Biuro Rady Miejskiej.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest od dnia 19 kwietnia 2024r.  w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, ul. Plac 11 Listopada 38, pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Jędrzejczak

Załączniki:
1.
Raport o stanie Gminy Goniądz za 2023 rok.pdf
2. Wzór zgłoszenia udziału w debacie.docx