1. Strona główna
  2. Aktualności
  3. Gmina

Ankieta inwentaryzacyjna indywidualnych źródeł ciepła - do 25.10.21r.

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla strefy podlaskiej (przyjętym przez Sejmik Województwa Podlaskiego uchwałą nr XXXIV/414/13 w dn. 20.12.2013 r.), każda gmina miejska i miejsko-wiejska w województwie podlaskim, na terenie miasta ma obowiązek przeprowadzić inwentaryzację źródeł ciepła wszystkich budynków. Inwentaryzacja obejmuje zarówno budynki mieszkalne, jak i obiekty użyteczności publicznej, lokale handlowe, rzemieślnicze czy inne – wszystkie, które są ogrzewane źródłami ciepła o mocy do 1 MW.

Ankiety dotyczą źródeł ciepła zainstalowanych w poszczególnych budynkach będących własnością/współwłasnością mieszkańców miasta Goniądz.

Obowiązkowa inwentaryzacja przeprowadzana jest w postaci kwestionariusza ankiety, który jest dostępny:

– w wersji elektronicznej – jako osobny plik poniżej artykułu;

– w wersji papierowej – znajduje się w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz.

 WAŻNE: jeśli właściciel/współwłaściciel posiada więcej niż jeden budynek/lokal, ankietę wypełnia dla każdego obiektu osobno.

Wypełnione (oryginały) ankiety prosimy dostarczyć do dnia 25 października 2021 roku na jeden z następujących sposobów:

- osobiście do Urzędu Miejskiego w Goniądzu
- pocztą na adres: Urząd Miejski w Goniądzu, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz
- e-mailem na adres kancelaria.um@goniadz.pl (w formie skanu lub zdjęcia)

Przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji odbywa się we wszystkich gminach miejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie i przyjęcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego eliminacji najbardziej emisyjnych źródeł ogrzewania indywidualnego, wykorzystującego paliwo stałe i zastąpienia ich ogrzewaniem bezemisyjnym lub niskoemisyjnym. To z kolei przyczyni się do poprawy jakości powietrza w całym województwie.

Prosimy więc o poważne potraktowanie zagadnienia i terminowy zwrot wypełnionych ankiet.

ZAŁĄCZNIKI:

!! Ankieta obowiązuje tylko miasto Goniądz !!

1. Ankieta inwentaryzacyjna.docx
2. Ankieta inwentaryzacyjna.pdf